شرکت حقوقی ما راه حل های طراحی شده و بادوامی را برای مشتریان خود ارائه می دهد.

میز بین المللی

ما برای سرمایه گذاران کشورهای اروپایی، روسیه، ایران، خاور میانه، و ایالات متحده آمریکا جهت معاملات در آلمان، اتریش و سوییس خدمات مشتری فراهم می نماییم.

قانون تجاری

در قانون تجاری کشور آلمان و قانون تجاری بین المللی، ما منافع مشتری های خود را در سطح جهانی، با تمرکز ویژه نسبت به آلمان، اتریش و سوییس نمایندگی می کنیم.

میز ایتالیایی

ما بر اساس یک سنت دراز مدت، شرکت ها و مشتری های خصوصی را در موارد حقوقی و همچنین وابستگی های تجاری و بازرگانی با کشور ایتالیا و در داخل آن، نمایندگی و از آنها حمایت می نمائیم.
شناخته شده از: