دانلودها

در اینجا می توانید اسناد مربوطه را با فرمت “پی.دی.اِف” پیدا کنید. جهت باز کردن آنها، شما به یک برنامه حمایت کننده از این فرمت نیازمندید. ما پیشنهاد می کنیم که از Adobe Acrobat Reader استفاده کنید، که می توانید آن را از اینجا بطور رایگان دانلود نمایید.

  • شرایط عمومی شرکت حقوقی (آلمانی): دانلود
  • فرم رضایت برای انتقال سند از طریق WebAkte (آلمانی): دانلود
  • وکالتنامه برای نمایندگی در داخل و خارج از دادگاه (آلمانی): دانلود
  • وکالتنامه برای نمایندگی در داخل و خارج از دادگاه (انگلیسی): دانلود
  • وکالتنامه برای نمایندگی در خارج از دادگاه (آلمانی-ایتالیایی): دانلود
  • وکالتنامه برای نمایندگی قضایی (آلمانی-ایتالیایی): دانلود
  • طرح پاداش جهت بهینه سازی پرداخت (نسخه پنجم): دانلود